Naslovnica Naslovnica Javni natječaj za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2018/2019.godinu

Javni natječaj za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2018/2019.godinu

456

Na temelju članka 6. i 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Grada Orahovice, KLASA: 604-02/18-01/04 URBROJ: 2189/12-01/01-18-1 od 23. studenoga 2018.godine, Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija grada Orahovice, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija

za školsku/akademsku godinu 2018/2019.godinu

I

Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu 9 stipendija Grada Orahovice učenicima i studentima za školsku/akademsku 2018/2019.godinu.

Od ukupnog broja stipendija iz stavka I. ove točke:

3 stipendije se dodjeljuje učenicima, i to:

1 stipendija za prvu godinu srednje škole

2 stipendija za drugu i više godine srednje škole

6 stipendije se dodjeljuje studentima, i to:

3 stipendija studentima za prvu godinu sveučilišnog ili stručnog studija 1 i 2 razine,

3 stipendije studentima za drugu i više godine sveučilišnog ili stručnog studija 1 i 2 razine

II

U slučaju da se na Javni natječaj za dodjelu stipendija ne javi broj kandidata određen u točki I. stavku 2. ovog Javnog natječaja, stipendije se mogu preraspodijeliti, ali u ukupnoj kvoti stipendija određenoj ovim Javnim natječajem.

III

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija grada Orahovice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

IV

Pravo na sudjelovanje u Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici odnosno studenti koju udovoljavaju slijedećim uvjetima:

da su državljani Republike Hrvatske,

da imaju prebivalište najmanje 2 godine na području grada Orahovice,

da su redoviti učenici srednjih škola, odnosno redoviti studenti sveučilišta ili stručnog studija 1 i 2 razine na području Republike Hrvatske pod uvjetom da nisu apsolventi ni stariji od 26 godina, te ispunjavaju uvjet prosječne ocjene, i to:

-prosjek za učenike 4,5,

-prosjek za studente: prve godine – 4,5 u srednjoj školi i za studente druge i viših godina 3,5

da nisu korisnici druge stipendije, kredita ili novčane potpore za vrijeme školovanja.

V

Stipendija Grada Orahovice se dodjeljuje na temelju slijedećih kriterija:

Opći kriterij

uspjeh u školovanju

socijalni status

deficitarna zanimanja

VI

Uz prijavu (dopis koji kandidat treba napisati i poslati uz ostalu dokumentaciju) za sudjelovanje na javnom natječaju kandidati prilažu:

domovnicu (presliku),

dokaz o prebivalištu na području grada Orahovice (preslika osobne iskaznice),

učenici: -svjedodžbu o završenom razredu,

-učenici 1 razreda presliku ocjena od 5 do 8 razreda

-potvrda o redovnom upisu učenika u srednju školu 2018/2019.

– studenti: -potvrdu o redovnom upisu u akademsku 2018/2019. godine,

-prijepis ocjena iz svih položenih kolegija (preslika) za studente druge i

viših godina odnosno za studente 1 godine prijepis ocjena svih godina

srednjoškolskog obrazovanja i državne mature (preslika).

izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,

uvjerenje Porezne uprave o prihodima za sve članove kućanstva za proteklu godinu (original),

izjava da nije korisnik koje druge stipendije, kredita ili novčane potpore za vrijeme školovanja,

druge dokaze kojima se potvrđuju činjenice odlučne za bodovanje socijalnog statusa, invalidnost roditelja, kandidat dijete bez roditelja/samohranog roditelja, kandidat/roditelj korisnik socijalne zaštite (preslika),

uvjerenje o redovnom školovanju člana obitelji u srednjoj školi ili na fakultetu s mjestom boravišta izvan mjesta prebivališta,

Prijave bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

VII

Pojedinačni mjesečni iznos za učenički stipendiju utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna, za studensku stipendiju u iznosu od 700,00 kuna.

VIII

Rok za podnošenje prijava za dodjelu stipendija je 15 dana od dana objave Javnog natječaja na internetskoj stranici grada Orahovice www.Orahovica.hr., a natječaj će se objaviti i na Oglasnoj ploči grada Orahovice i putem RADIO ORAHOVICA d.o.o.

Prijava s potrebnim dokazima dostavlja se s naznakom „Javni natječaj za dodjelu stipendija“ na adresu: Grad Orahovica, Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica.

IX

Temeljem pristiglih prijava za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija grada Orahovice i izvršenog bodovanja prema kriterijima iz Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija Grada Orahovice, u roku od 14 dana od dana zatvaranja natječaja Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendija koja se objavljuje na internetskim stranicama i na Oglasnoj ploči grada Orahovice.

U roku od 8 dana od dana objave liste svaki kandidat može podnijeti prigovor Povjerenstvu putem Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice.

Odluka Povjerenstva po prigovoru je konačna.

X

Vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje prava i obveze korisnika stipendije i Grada Orahovice utvrdit će se posebnim Ugovorom.

POVJERENSTVO

ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENSKIH

STIPENDIJA GRADA ORAHOVICE

KLASA: 604-02/18-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-18-7

Orahovica, 3. prosinca 2018.