Naslovnica Virovitica Uspješno završena provedba projekta prevencije i suzbijanja pušenja međumladima Virovitičko-podravske županije

Uspješno završena provedba projekta prevencije i suzbijanja pušenja među
mladima Virovitičko-podravske županije

91

Završetkom 2020. godine u Virovitičko-podravskoj županiji uspješno je privedena kraju i
provedba preventivnih aktivnosti u okviru projekta „Nepušenjem protiv ovisnosti – ja sam iz
razreda nepušača“. Cilj je projekta bio osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-
obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji
ovisnosti i afirmaciji zdravlja, pri čemu je naglasak bio na prevenciji i suzbijanju pušenja
duhanskih proizvoda mladih, kao jednog od glavnih rizika koji mlade uvode u svijet štetne
zloupotrebe droga.
Provoditelj projekta bio je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske
županije, partner Zavodu bila je Udruga za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije
“Veranda”, dok su suradnici bili savjeti mladih i odgojno-obrazovne ustanove u Virovitičko-
podravskoj županiji te pojedini stručnjaci iz različitih resora. Na ovaj je način u provedbu
projekta uključeno više desetaka stručnih ili prethodno educiranih kvalificiranih osoba koje su
provodile preventivne aktivnosti među učenicima osnovnih i srednjih škola, što je dodana
vrijednost projektu jer potiče razgranatu međusektorsku suradnju u prevenciji i suzbijanju
ovisnosti među mladima i zalog je još boljoj suradnji u budućnosti.
Nakon što su prethodno bili ostvareni svi uvjeti kako bi se mogle provoditi preventivne
aktivnosti u školama, educirani timovi edukatora Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske županije započeli su provedbu edukacija učenika u školama u
Virovitičko-podravskoj županiji. Za potrebe edukacija pripremljeni su i publikacija za učenike
„Ja sam iz razreda nepušača; kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“, kao i plakat za škole
„Kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“. Temeljem ovih materijala timovi edukatora u
svakoj su školi prilagodili oblike rada učenicima (predavanja, radionice, diskusije…), a u
skladu s epidemiološkim mjerama pojedine edukacije su se provodile i odgovarajućim
oblicima aktivnosti na daljinu. Superviziju aktivnosti proveli su stručnjaci Zavoda, a
provedena je i višedimenzionalna evaluacija procesa i ishoda projekta. Supervizija i
evaluacija pokazale su da su projektne aktivnosti provedene na visokoj razini i u skladu s
postavljenim očekivanjima i ciljevima, a u pogledu ostvarenja općeg cilja projekta provedene
aktivnosti su predstavljale znanstveno utemeljen, stručno relevantan i provedbeno učinkovit
put ka jačanju samozaštitnih kapaciteta učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao i
ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti te u aktivnostima
kojima je u središtu afirmacija zdravlja.
Projekt je bio i vrlo inovativan jer istovremeno uspješno afirmira međusektorsku suradnju,
temelji se na principima vršnjačke edukacije ukomponirane u školske preventivne programe,
metodički i didaktički prilagođen je učenicima svake pojedine škole, dok je opcija provedbe
aktivnosti na daljinu omogućila da se edukativne aktivnosti provedu i usprkos složenoj
epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj aktualnom pandemijom koronavirusa.
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije ovaj je projekt
uskladio s Europskim standardima kvalitete u provedbi preventivnih aktivnosti među djecom i
mladima te je tako postavio i sasvim nove standarde u prevenciji i suzbijanju ovisnosti.
Voditelj projekta
Siniša Brlas, prof.