Naslovnica Virovitica Raspisan Javni poziv: Virovitičko-podravska županija dijeli 1.000.000,00 kuna malih potpora za poticanje...

Raspisan Javni poziv: Virovitičko-podravska županija dijeli 1.000.000,00 kuna malih potpora za poticanje razvoja poljoprivrede

118

Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poljoprivrede na području Virovitičko-podravske županije u 2020. godini. Potpore se odnose na:

– Potpore za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezanim s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom
– Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
– Potpore za prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
– Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda
– Potpora za marketinške aktivnosti

Mjera 1.  Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezanim s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom
Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:
1. kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika
2. kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
3. kupnja ograde za nasade i životinje
4. kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih “neprilika”
5. kupnja sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih  elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima
6. kupnja folije za proizvodnju povrća i jagoda na otvorenom
7. kupnja višegodišnjih biljaka
Obrtni kapital ne smatra se prihvatljivim troškom.
Potpora se ne dodjeljuje za sljedeće:
1. kupnju proizvodnih prava i prava na plaćanja
2. kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja;
3. odvodnjavanje;
4. ulaganja za usklađivanje sa standardima Unije, osim potpore dodijeljene mladim poljoprivrednicima unutar 24 mjeseca od osnivanja poljoprivrednoga gospodarstva;
5. nabavu životinja
Intenzitet potpore po korisniku:
– je do 50 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 10.000,00.
– je do 70 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 15.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike koji su uspostavili gospodarstvo tijekom pet godina prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te nisu stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva.

Mjera 2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednoga zemljišnog posjeda, imovinski-pravno sređenog, u cilju povećanja vlastitog poljoprivrednog zemljišnog posjeda i unapređenja uvjeta proizvodnje.
Uvjet za dodjelu potpore:
– kupljeno, imovinski-pravno sređeno poljoprivredno zemljište čini proizvodno-gospodarsku cjelinu s dosadašnjim zemljišnim posjedom korisnika.
Intenzitet potpore po korisniku:
– do 100 % pravnih i administrativnih troškova, a najviše 10.000,00 kuna.

Mjera 3. Potpore za prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:
– troškovi organizacije stručnog osposobljavanja, mjera stjecanja vještina, uključujući tečajeve, radionice i podučavanje.
Uvjet za dodjelu potpore:
– subjekti koji pružaju usluge prenošenja znanja i aktivnosti informiranja imaju certifikate od strane MZOS, odgovarajuće kapacitete u smislu kvalificiranog osoblja i redovitog usavršavanja za izvršavanje ove zadaće
Intenzitet potpore po korisniku:
– je do 70 % prihvatljivih troškova a najviše 50.000,00 kuna.

Mjera 4. Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na   tržište poljoprivrednih proizvoda
Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:
– nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda (opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, pakiranje i ostale vrste prerađivanja)
Intenzitet potpore po korisniku:
– je do 50 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 10.000,00 kuna
– je do 70 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 15.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike koji su uspostavili gospodarstvo tijekom pet godina prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te nisu stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva.

Mjera 5.  Potpore za marketinške aktivnosti
Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi za:
– sudjelovanje na natjecanjima, sajmovima i izložbama (pristojbe za sudjelovanje, najam izložbenih prostora i štandova)
Intenzitet potpore po korisniku:
– je do 50 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 2.000,00 kuna po korisniku.

2. KORISNICI
Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća, poduzetnici, pravne i fizičke osobe  s područja Virovitičko-podravske županije koji su, ovisno o potpori na koju se prijavljuju, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Virovitičko-podravskoj županiji izuzev Mjere 3. ovog Javnog poziva.

3. POSTUPAK I UVJETI DODJELE POTPORA
Prihvatljivi su računi izdani u 2020. godini.

Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv kod odobrenja potpore za obveznike koji su u sustavu PDV-a na dan donošenja Odluke o dodjeli  potpore.
Poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti potporu jedanput u tijeku godine. Prijavitelj ne smije imati dugovanja ni po kojoj osnovi prema Virovitičko-podravskoj županiji niti prema proračunu Republike Hrvatske.
U postupku ocjene prijave, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije utvrđuje da li su za dodjelu potpore ispunjeni uvjeti propisani javnim pozivom, po potrebi obavlja terensku provjeru, daje prijedlog odluke o dodjeli županu, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.
U slučaju da prijavitelj stekne pravo na potporu u trenutku kada po Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, prijavitelju će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa uz njegovu suglasnost.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

– ispunjeni propisani obrazac zahtjeva (koji je sastavni dio ovog Javnog poziva s propisanom dodatnom dokumentacijom koja se prilaže zahtjevu),
– preslika Zahtjeva za potporu od APPRRR u 2020. godini,
– presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva/nositelja OPG-a,
– presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
– presliku obrtnice – za obrte,
– presliku izvatka o upisu u sudski registar – za pravne osobe,
– presliku rješenja o registraciji zadruge – za zadruge,
– preslike plaćenih računa (prihvatljivi su računi izdani u 2020. godini) i dokazi o njihovom plaćanju – izvod iz bankovnog računa ili druga vjerodostojna dokumentacija,
– preslika žiro računa s IBAN-om OPG-a podnositelja zahtjeva,
– potvrdu da korisnik nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne stariju od 30 dana)
– kupoprodajni ugovor o kupnji poljoprivrednog zemljišta (Mjera 2.)
– izvadak iz zemljišne knjige i preslika katastarskog plana nadležnog područnog ureda za katastar Državne geodetske uprave na kojem su prikazane čestice u vlasništvu podnositelja zahtjeva i katastarske čestice u vlasništvu iz kojih je vidljivo da se provodi okrupnjavanje zemljišta (Mjera 2.)
– izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti s web stranice Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici “Natječaji” ili OVDJE,  kao i u prostorijama Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije.
Zahtjevi se dostavljaju do iskorištenja proračunskih sredstava te se rješavaju po redoslijedu zaprimanja.
Zahtjevi se šalju isključivo poštom na adresu:
Virovitičko-podravska županija
Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu
Trg Ljudevita Patačića 1
33000 Virovitica
S naznakom ”Potpore u poljoprivredi 2020. godina – za javni poziv”
Dodatne informacije vezane uz Javi poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije, na broj telefona: 033/ 638-140.

6. OSTALE ODREDBE
JAVNI POZIV OSTAJE OTVOREN DO 1. 12.2020. GODINE,
ODNOSNO DO ISKORIŠTENJA PLANIRANIH SREDSTAVA PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE. (www.vpz.hr, Fotografija/Ilustracija: Kristijan Toplak)